Sivilingeniør/ingeniør Trainee Molderegionen

Etablering av sivilingeniør-/ingeniørtrainee i Molde regionen, oppstartsmøte 16. januar kl. 10.00 - 11.30, Rica Seilet. Regionen har og vil få utfordring med å få nok tilgang på ingeniører/sivilingeniører, sett opp mot at andelen arbeidstakere over 52 år er voksende, mens regionens andel av ungdom mellom 20-29 år er synkende vil rekrutteringsutfordringen fremover være større enn den er i dag.  Dette er i økende grad en kraftig hemsko for videre vekst og utvikling i næringslivet i regionen.

Hvordan en skal øke tilgangen av denne kompetansen til regionen vil være en sentral utfordring fremover. Her er det flere ulike måter å det må arbeides på alt fra å gi dagens unge et bedre innblikk og tilknytning til regionens næringsliv slik at flere velger studieretninger som tilpasses næringslivet, utdanningsordninger i enkelt bedrifter, mer bevisst profilering /synliggjøring, sommerjobb og trainee ordning og andre typer tiltak.

Regionen har og vil få utfordring med å få nok tilgang på ingeniører/sivilingeniører, sett opp mot at andelen arbeidstakere over 52 år er voksende, mens regionens andel av ungdom mellom 20-29 år er synkende vil rekrutteringsutfordringen fremover være større enn den er i dag.  Dette er i økende grad en kraftig hemsko for videre vekst og utvikling i næringslivet i regionen. Hvordan en skal øke tilgangen av denne kompetansen til regionen vil være en sentral utfordring fremover. Her er det flere ulike måter å det må arbeides på alt fra å gi dagens unge et bedre innblikk og tilknytning til regionens næringsliv slik at flere velger studieretninger som tilpasses næringslivet, utdanningsordninger i enkelt bedrifter, mer bevisst profilering /synliggjøring, sommerjobb og trainee ordning og andre typer tiltak.Den 14. desember arrangerte Molde Næringsforum et møte vedrørende etablering av traineeordning i Molderegionen, 11 bedrifter deltok på møtet. Møtedeltagerne uttrykte et sterkt ønske om et tettere samarbeid mellom bedriftene for å markedsføre regionens næringsliv og hvordan vi kan agere ovenfor de som er under utdanning og ferdig utdannet. Møtet konkluderte med at bedriftene ønsker å etablere et forpliktende samarbeid ved å etablere en traineeordning for ingeniører/sivilingeniører i Molderegionen. Videre ble det besluttet at en skal ha på plass samarbeidet innen medio januar, slik at en kan lyse ut traineestillingene i slutten av januar/begynnelsen av februar. På møtet ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av: Ivar Sæter, 3S Prosjekt AS, Trond Gunnar Sollund, Hustadmarmor, Johnny Monge, Linjebygg Offshore AS.

Fylket, som er medlem i Kom Trainee, har ved Marianne Hojem Bye bidratt med avtaleforslag og innspill i utformingen av ordningen. Ovennevnte har sammen med Molde Næringsforum utarbeidet nødvendig avtaler/rammeverk for traineeordningen,Invitasjon til å delta i ordningen mer utfyllende informasjon sendes pr post i dag til de bedriftene som har sivilingeniør-/ingeniørkompetansebehov.Vanligvis forbindes traineer med konserner, hvor unge kandidater som er tiltenkt framtidige lederroller eller nøkkelfunksjoner rekrutteres. Flere og flere regioner adopterer nå en lignende modell. Isteden for at traineen veksler mellom ulike datterselskaper, inngår bedrifter i en region et samarbeid hvor traineen veksler mellom bedriftene. Bla finnes lignende ordning i næringslivet i Hamar, Kristiansand, Kristiansund, Nord- Trøndelag, disse ordningen har imidlertid et bredere målgruppe enn det vi skal etablere da de går etter barcelor- og masterstudenter. Vi spisser vår traineeordning og går spesifikt på ingeniører/sivilingeniører da det er innen denne sektoren vi har størst utfordring fremover.

En traineeordning er et virkemiddel for å vise at Romsdal er en attraktiv arbeidsregion, vise at det er spennende jobbmuligheter her, og dermed få unge, attraktive jobbsøkere til å bosette seg permanent i regionen. Sivil-/ingeniørtrainee Molderegionen har et samfunnsmessig perspektiv ved at det går over tid og at en derfor vil kunne påvirke parametrer som: nyskaping, utdanningsnivå, antall tilbakeflyttere og nyinnflyttere, samarbeidsklima i næringslivet, mediabildet og tilgang på kompetent arbeidskraft. Nettverket skal hvert år rekruttere og ansette 5-7 nye traineer med minimum ingeniør utdannelse og eventuelt praksis. Disse skal hospitere i tre bedrifter i løpet av en toårs periode.

Uttaler fra noen bedrifter om sivilingeniør/ingeniør trainee-ordning Molderegionen:

Istad-konsernet ser verdien i å være deltager i trainee-ordning i Romsdal.
For å sikre nødvendig utvikling i næringslivet tror vi at kampen i framtida vil dreie seg om tilgangen på kompetanse.  Deltagelse i trainee-ordningen vil være en mulighet for å sikre seg denne nødvendige kompetansen. Et samlet næringsliv vil stå veldig sterkt utad i en slik sammenslutning. Sammen kan vi fronte regionen og de muligheter vi har på arbeidsmarkedet og på alle andre områder.  Randi Dyrnes, daglig leder Istad Kraft AS

A/S Norske Shell ser på dette som et veldig positivt initiativ for å øke tilgangen på dyktige tekniske personer til regionen. Som driftsansvarlig både for Draugen og Ormen Lange ser vi en stor utfordring for både oss selv og våre samarbeidsparter i det å øke interessen for å jobbe i vår bransje. Vi håper dette konseptet kan tiltrekke dyktige personer som et ledd i økt satsning fremover. Ivar Helge Hollen, Driftsjef Ormen Lange

Dyktige ingeniører og sivilingeniører søker ofte utfordringer i krevende og utviklende trainee-jobber. I en felles trainee-ordning vil mangfoldet og den industrielle dynamikken i Molde-regionen komme til uttrykk. Også dynamiske vekstbedrifter kan gjennom dette fellesskapet bli synlige på denne arenaen der svært kompetente jobbsøkere møter attraktive bedrifter. Man skal heller ikke se bort ifra at fellesskapet kan bli en dynamo med synergieffekter blant de deltakende bedriftene som vi ved innledningen til samarbeidet ikke umiddelbart ser. Dette har jeg tro på, og det virker svært spennende.
 Stein Berg Oshaug, daglig leder Oshaug AS.

Vi inviterer til oppstartsmøte tirsdag 16. januar. kl. 10.00 - 11.30 på Rica Seilet . Ønsker du å få tilsendt mer informasjon ta kontakt med Molde Næringsforum.