ER DIN BEDRIFT INTERESSERT I Å LEVERE VARER OG TJENESTER TIL NYTT SYKEHUS I NORDMØRE OG ROMSDAL?

Vi gjennomfører nå en kartlegging av interessenter til Sykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR). SNR består av nytt sykehus på Hjelset, og et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund. Sykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) vil kunne gi store muligheter for regionens næringsliv innen, bygg og anlegg, utstyrsleveranser, servicetjenester og varer og forsyning. Investeringen i SNR er beregnet til mellom 4,2 - 4,8 mrd kr, forventet byggestart i 2018 og ferdigstillelse i 2022. Det er beregnet  ca 2,4 mill arbeidstimer for fagarbeidere i utbyggingen.Interessenter i Molderegionen bes registrere seg her innen 15. mars.

Den 14. januar 2016 hadde Kristiansund og Nordmøre Næringsforening (KNN), og Molde Næringsforum (MNF) møte med Sykehusbygg . Temaet var hvordan man kan utvikle samarbeidet med lokalt næringsliv. Det er ikke tatt stilling til hvilken entrepriseform helseforetaket velger, men det vil bli lagt føringer for hva som er mest aktuelt i konseptrapporten som skal legges frem i juni 2016. Konseptrapporten skal godkjennes av statsråden i desember 2016. Endelig valg av entrepriseform tas våren 2017.

Prosjektdirektør Bjørn Remen er klar på at de ønsker tilrettelegge for lokale leverandører, gitt at de finnes i regionen. De ønsker derfor en oversikt over aktører i regionen som er aktuelle, og vil kunne delta i byggingen av SNR. En slik oversikt vil gi SNR et godt bilde på hvilke mulige aktører som er i regionen - og det vil gi oss et grunnlag for å fremme ønsket om å tilrettelegge for lokale aktører.


SNR ønsker en slik oversikt i løpet av mars, slik at de har den med som grunnlag når de starter arbeidet med vurderinger/føringer for valg av kontraktstrategi. Remen viste til at det i noen sykehusprosjekt er fastslått i konseptrapporten at det skal tilrettelegges i kontraktstrategien at lokale aktører skal kunne delta i den videre konkurransen. Derfor gjennomfører vi nå en kartlegging av interessenter i Molderegionen, og KNN gjør tilsvarende for Kristiansundsregionen, slik at en får en samlet oversikt.

Vi ber bedrifter i Molderegionen registrere seg her innen 15. mars.

(Du kan finne mer informasjon om valg av bransje her) Kryss av for den/de bransjene som er aktuelle for din bedrift.