Store forventninger til lokale leveranser til bygging av SNR

Det er med glede vi konstaterer at Helse Møre og Romsdal fastslår at de har økonomi til å bygge sykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR). Det nye sykehuset blir et formidabelt løft og en slik stor utbygging vil kunne gi ny opptur. Det neste spenningsmomentet er hvilke kontraktstrategi som velges og dermed hvordan næringslivet kan komme i leveringsposisjon.

SNR vil kunne gi store muligheter for regionens næringsliv innen, bygg og anlegg, utstyrsleveranser, servicetjenester og varer og forsyning. Investeringen i SNR er beregnet til mellom 4,2 - 4,8 mrd kr, forventet byggestart i 2018 og ferdigstillelse i 2022. Det er beregnet ca 2,4 mill arbeidstimer for fagarbeidere i utbyggingen.Kristiansund og Nordmøre Næringsforening (KNN) og Molde Næringsforum (MNF) har sammen med EBA Møre og Romsdal, i løpet av året hatt flere møter med Sykehusbygg. Temaet har vært hvordan man kan utvikle samarbeidet med lokalt næringsliv ved bygging av SNR. Prosjektdirektør Bjørn Remen har vært klar på at de ønsker å tilrettelegge for at lokale aktører, gitt at de finnes, skal komme i leveringsposisjon. Tilsvarende er EBA og næringsforeningene klar på at utbygger må tilrettelegge for at nasjonalt-, og regionalt næringsliv skal bli forespurt om leveranser. Erfaringsmessig blir det aktører både utenfor landet og regionen som vinner de store kontraktene. De er ikke nødvendigvis forpliktet til å legge ut underkontrakter på de offentlige innkjøpsbasene, dermed får ikke regionalt næringsliv mulighet til å levere anbud, da de ikke får tilgang på kontraktsforespørselene. Helseforetaket kan enkelt tilrettelegge for at regionalt næringsliv skal forespørres ved at en har med en klausul/forutsetning om at de som vinner kontraktene også må forespørre lokalt næringsliv som underleverandører. En slik klausul vil ikke være ekskluderende for andre utenfor regionen og vil heller ikke gi lokalt næringsliv noe fortrinn.

På sist møte presenterte vi en oversikt over aktører i regionen, innenfor de ulike disiplinene, som er aktuelle under utbyggingen. Dette for å vise Sykehusbygg at Nordmøre og Romsdal har en bredde og størrelse i næringslivet som gjør at vi vil kunne bidra. Den umiddelbare tilbakemeldingen var at vi har et næringsliv som var større enn trodde. Med bakgrunn i dette og et gjensidig ønske om å legge til rette for at lokale aktører skal kunne komme i leveringsposisjon ønsker vi å få til en samarbeidsavtale mellom prosjekteier Helse Møre og Romsdal og regionalt/lokalt næringsliv ved/ KNN og MNF. Vi tror et slikt samarbeid i betydelig grad vil øke sannsynligheten for å oppnå ønskede resultater. I forbindelse med gjennomføring av regionens største utbyggingsprosjekt Ormen Lange, ble det tidlig inngått en formalisert og forpliktende samarbeidsavtale om å til rette legge for at næringslivet skulle komme i leveringsposisjon. De gode resultatene en oppnådde, både for utbygger og regionalt næringsliv, viser at en lykkes med samarbeidet.

Vi skal ha nytt møte med Sykehusbygg nå i september, de som deltar fra MNF er Arve Sæter, daglig leder Christie & Opsahl AS
Odd Kåre Amundsgård, daglig leder Kleive Betongbygg AS og Britt Flo, daglig leder MNF.


Publisert 01.09.16