Tilbudsstruktur for videregående opplæring i Møre og Romsdal

Fylkestinget vedtok, med en stemme overvekt, tidligere i uka å flytte all TAF/YSK fra Romsdal Videregående skole til Fræna Videregående skole, dette på tross av næringslivets og industriens henstilling om å beholde disse tilbudene i Molde. Industrien og byggenæringen er forbauset over at Fylkestinget ikke tar hensyn til næringslivets behov og ønsker når det gjelder rekruttering og læreplasser. Det er tross alt næringslivet som har behovet det skal utdannes til.
Vi viser til saksnr. T-87/16. I saken er det forslått å legge ned tekniske og allmenne fag (TAF)/yrkes og studiekompetanse (YSK) ved Romsdal videregående skole. Etter en lengre prosess med utredning av utdanningstilbudet i Romsdalsregionen, ser vi med undring at forslaget om å legge ned TAF/ YSK ved Romsdal vgs er den eneste endringen i Romsdalsregionen som er foreslått etter møter i Utdanningsutvalget 14.11.16 og Fylkesutvalget 22.11.16. 

På vegne av næringslivet i regionen og 14 industribedrifter organisert i Romsdal Forum for Teknologiske fag, ber vi Fylkestinget om å ikke legge ned TAF og YSK ved Romsdal vgs. Dette ut fra følgende:

* Næringslivet har i sine høringsuttalelser bedt om at tilbudet blir opprettholdt ved Romsdal vgs. Et vedtak om å legge ned TAF/ YSK ved Romsdal vgs vil gå imot anbefalinger som fylkespolitikerne har fått både fra entreprenørbransjen (EBA) og industrien Romsdal forum for teknologiske fag). Fylker er premissleverandører for den videregående opplæring, bedriftene skal holde både læreplasser, gi kunnskap og gi sikre og gode arbeidsplasser, og vi finner det naturlig at fylket tar hensyn til råd fra det næringslivet en utdanner fagfolk til.

* Romsdal videregående skole ligger i en av fylkets største industrikommuner. Skolen har et solid og bredt kontaktnett hos både entreprenører, teknologibransje og i næringslivet for øvrig. Dette er trolig den viktigste grunnen til at så stor andel av skolens elever, både fra yrkesfag og TAF/ YSK får praksis- og læreplasser. Uten dette kontaktnettet vil spesielt TAF/ YSK bli vanskelig å realisere.

* Byggfaglig kompetanse må vektlegges når beslutningen om lokalisering av TAF/ YSK skal fattes. Det klart sterkeste fagmiljøet i regionen innen bygg- og anleggsteknikk er ved Romsdal vgs. Regiontilbudet innen bygg- og anleggsteknikk var i utgangspunktet også foreslått lagt til skolen, men den beslutningen skyves. (I høringsutkastet fra fylket var det opprinnelig foreslått å legge ned Bygg- og anleggsteknikk ved Fræna, og at kapasiteten ved Romsdal vgs var vurdert som god nok til å dekke heile regionen. På bakgrunn av økt søking i år tilrår fylket at en ser an hvordan søkinga utvikler seg etter at en har tatt i bruk nybygget ved Romsdal vgs. Og at det vurderes på nytt ved skoleåret 2021/2022)
*  Et av argumentene som benyttes for flytting av TAF/YSK som regiontilbudet til Fræna vgs er manglende realfagtilbud ved Romsdal vsg. Dette er feil. Romsdal vgs har hatt et godt realfagtilbud i 25 år, og skolen er i ferd med å videreutvikle dette tilbudet for alle teknologiske fag. Skolen vil fra høsten 2017 gi tilbud om et treårig studieforberedende utdanningsløp ved TIP og Elektrofag til elever som planlegger å studere realfag og/ eller ingeniørfag etter videregående skole. Skolen har og planer om å gi et utvidet realfagtilbud til ambisiøse elever ved Idrettsfag som ønsker å få ekstra fordypning i matematikk eller fysikk. Et vedtak om å legge ned TAF/YSK ved Romsdal videregående skole vil dermed ta bort noe av grunnlaget for denne satsinga, og dermed redusere kvaliteten ved den største kombinerte skolen i fylket.

* Det er under utbygging av nye, flotte skolebygninger for yrkesfag ved Romsdal videregående skole, med kapasitet for over 900 elever. Et vedtak om å legge regiontilbudet for TAF/ YSK til Fræna vgs, medføre at 48 elevplasser ikke legges til Romsdal vgs. Ledige skolepulter vil utgjøre en stor kostnad for Møre og Romsdal fylkeskommune. Skolen vil med nye og moderne byggfaghaller og klasserom trolig oppleve økt søkning. Vi ber fylkestinget legge til rette for utvikling av et faglig robust tilbud både for Bygg- og anleggsteknikk og TAF/YSK ved den største kombinerte skolen i regionen. 
Med vennlig hilsen 
Molde Næringsforum                                        Romsdal forum for Teknologiske Fag  Britt Flo                                                                Magne Gøran Lyngstad Daglig leder                                                         Styreleder
Vedlegg: Uttalelse av 27.09.16 fra Industrien ved Romsdal Forum for Teknologiske Fag.  
Til_fylkestinget_fra_Romsdal_forum_for_Teknologiske_fag_og_Molde_Naeringsforum.pdf