Innfartsvei fra øst til Molde - medlemsundersøkelse

Molde Kommunestyre skal den 16. november beslutte hvilken løsning de ønsker for fremtidig innfartsvei til Molde fra øst. Styret i MNF har nå sendt ut en undersøkelse til medlemsbedriftene, for å høre hva medlemmene mener. Undersøkelsen er sendt til hovedkontaktperson i bedriften. Om du er den i bedriften som skulle har mottatt den og ikke har fått den, send mail til post@moldenf.no​


Som del av arbeidet med Bypakke Molde er det vedtatt og igangsatt arbeid med reguleringsplaner for utbygging av kollektiv-/sambruksfelt og nye gang- og sykkelveger langs E39 Fannestrandvegen fra Bolsønes og videre østover til Årø.

Statens Vegvesen har også meldt oppstart av arbeid med kommunedelplan for E39 Julbøen-Molde, med endepunkt i øst ved Bolsønes.   

Molde kommunestyre vedtok Bypakke Molde 12.02.2015. Som del av vedtaket heter det at: «... det må vurderes om E39-tunnelen kan forlenges videre østover, forbi Felleskjøpet. » Statens Vegvesen har tatt dette inn som en egen utredning i arbeidet med kommunedelplanen for E39 Julbøen-Molde.

Statens Vegvesen har lagt frem flere ulike alternativ: Kryss i dagen/kryss i fjell til følgende alternativ:  Bolsønes- Eikrem,  Bolsønes – Årø, Bolsønes -  Lergrovika. SVV konkluderer med at det er  to hovedalternativ som er aktuelle:

 Alt 1.  Tunnel fra Reknes til Bolsønes, deretter 4 felts vei fra Bolsønes til Årø

 Alt 2.  Tunnel fra Reknes til Lergrovik, med av og påkjøring ved Bolsønes

 Se utredningen her: 

Tilleggsutredning_hoveddokument E39 Molde øst

Vedlegg_tilleggsutredning E39 Molde øst

SVV anbefaler alternativ 1. Tunnel fra Reknes til Bolsønes; deretter 4 felts vei fra Bolsønes til Årø.  Hovedbegrunnelsen er at denne løsningen er mulig å finansiere innenfor Nasjonal Transportplan for 2018 – 2029, hvor det er satt av kr 900 mill til Bypakke Molde. SVV opplyser at en ikke vil kunne benytte disse midlene om en velger alternativ 2, da midlene er forutsatt  benyttet til å  bygge kollektiv -/sambruksfelt (kameratkjøring) i dagen. I følge SVV medfører dette at bompengebelastningen blir betydelig høyere, 50 %, ved alternativ 2, enn ved alternativ 1.


Her er presentasjon strategisjef Kjetil Strand i SVV holdt for styret i MNF 05.10.17