E39 Molde - løsninger øst for Bolsønes - høringsuttalelse fra MNF

Valg av løsning for E-39 øst for Molde er en svært viktig sak for MNF. Takk til dere som svarte på medlemsundersøkelsen vi sendte ut sist uke. Styret i Molde Næringsforum har idag sendt følgende høringsuttalelse til Molde kommune:

Valget av løsning for E-39 øst for Molde er svært viktig for byens og regionens fremtidige utvikling. Gode, trafikale løsninger og tilrettelegging for kollektivtransport og gang-/sykkelstier er sentrale ingredienser for å øke vår attraktivitet. Løsningen som velges vil være med på å prege utviklingen av byen i mange tiår fremover. Den må derfor være bærekraftig mht. miljø og økonomi.  

Statens Vegvesen har lagt frem flere ulike alternativ for løsninger øst for Bolsønes, og konkluderer med at følgende er de to mest aktuelle hovedalternativene:

Alt 1.  Tunnel fra Reknes til Bolsønes; deretter 4 felts vei fra Bolsønes til Årø
Alt 2.  Tunnel fra Reknes til Lergrovik med av og påkjøring ved Bolsønes

MNF er enig i at det er disse to hovedalternativene som er mest aktuelle å se nærmere på. Styret i MNF er delt i sitt syn, og ser også at dette reflekteres i medlemsundersøkelsen vi har gjennomført. I undersøkelsen ble medlemmene bedt om å velge mellom de to alternativene. 98 medlemsbedrifter (43 %) har svart på undersøkelsen. Resultatene viser at det ikke er noe klart svar: 46,8 % mener Alt 1 er å foretrekke mens,53,2 % mener Alt 2 er best.

MNF mener det er områder som ikke er godt nok belyst i utredningen, og som vi anser som sentrale:

Hvilke muligheter gir løsningene for fremtidig byutvikling i området? 
Hva vil de ulike alternativene bety for oppfatningen av Molde/Moldes omdømme?

Før beslutning er det naturlig å få en avklaring på om de 900 mill kr som er avsatt i NTP 2018 - 2029 til bypakke Molde kan benyttes i andre løsninger enn alt 1. Slik det fremstår i dag begrenser dette diskusjonen i forhold til alternativene.

Det er også svært interessant å få vite hva bompengebelastningen blir for de ulike alternativene.

Vår anbefaling er at Molde kommune tar seg tid til å avklare disse forholdene før en velger løsning.