Godt oppmøte på frokostmøtet i Gjemnes 16.november

Vel 40 deltakere var med på frokostmøtet der hovedtemaet var nye E-39 fra Bjerkeset til Astad.

Strategisjef Kjetil Strand i Statens Vegvesen (SVV) orienterte om planene for nye E-39 fra Bjerkeset til Astad (trykk på lenken for å se presentasjon). SVV ønsker å båndlegge areal til fremtidig ny trase. Med bakgrunn i dette har de vurdert en rekke alternativ før de nå har landet på løsningen de mener er best. Ordfører Knut Sjømæling orienterte om at trasévalget skal behandles i kommunedelplanen som er under rullering. Kommedelplanen vil bli sendt ut på høring i begynnelsen av januar. Kommunen vil da også invitere til folkemøte om planene. Det ble stilt spørsmål knyttet til plassering av deler av veien. Strand og Sjømæling opplyste om at dette er områder som en må komme tilbake til ved reguleringsarbeidet, i første omgang skal trase velges.

Noen innspill fra møtet :

  • Tilrettelegging og utvikling av sentrum, det må utarbeides sentrumsplan
  • To avkjøringer
  • Miljøtunnel
  • Timeekspressen må gå via sentrum
  • Hvordan tilrettelegge for fremtidig næringsvirksomhet ved ny vei?

Ordfører orienterte om investeringsplaner i kommunen: opprusting av Angvik skole, opprusting av Batnfjord skole, nytt sykehjem til 205 mill kr, status og konsekvenser dersom søknaden om at deler av kommunen går til Molde. Han var ellers innom tilrettelegging for boligbygging og at det snart er avklart hvem som skal drive Hjorten videre. 

Styreleder Ketil Sorthe oppsummerte møtet med at GN vil følge opp innspillene som kommer og vil invitere til nytt møte for å diskutere hvordan en kan tilrettelegge for utvikling.

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen hadde sykdomsforfall, hans innlegg ble dermed utsatt til neste frokostmøte som er 18.januar 2018.