Ber kommunen justere planene - Torget

Molde Sentrum og Molde Næringsforum inviterte til møte om Torget 8.desember. Det var stort engasjement og mange gode innspill.

På møtet kom det mange gode innspill og synspunkt på overordnet og mer detaljert nivå, både fra faglig hold og fra brukerperspektivet. Bl.a aktivitetsbaserte interesseorganisasjoner og gårdeiere/handelsdrivende som har mulighet til å åpne seg mot torget. 

Se her for oversikt over påmeldte på møtet. 

Vedlagt innspillene som vi har mottatt, samt oppsummering av møtet.

Utformingen av Torget er svært viktig, løsningene som velges skal imøtekomme mange behov. Møtet 8.desember viser at det er svært mange aktører som har lyst til å være med å bidra til at det blir en så god løsning som mulig. Med bakgrunn i møtet og innspillene som er kom, har MNF bedt kommunen gjør justeringer på de foreliggende skissene, samt at vi har bedt de skissere et par alternativer løsninger av Torget,slik at en har et bredere grunnlag for å fatte beslutning om endelig løsning.   

Vi har og utfordret kommunen til å koble inn aktørene i en tidligere fase ved utbyggingen av Sjøfronten del 2.