Lenger innkrevingsperiode – øker muligheten for fergefri kryssing

Styret i Langfjordforbindelsen AS er veldig glad for at en har fått på plass to ferger hele året på Sølsnes- Åfarnes! Oppstart av tofergeløsning på Sølsnes – Åfarnes er en milepæl for regionen. Vi er selvsagt ikke fornøyd med at brukerne må betale ekstra, men det var den eneste måten for å få dette til på.

Fergefri kryssing av fjorden ligger noe frem i tid. Utfordringene er; Finansiering og konseptvalg. I forbindelse med utredning og  senere oppstart av nyvinnende broprosjekter på E-39 er vi satt i en venteposisjon for å høste erfaringer/kostnader ved disse før en avklarer valg av konsept for kryssing av Langfjorden. Prosjektet står på en uprioritert finansieringsliste til Møre og Romsdal fylkeskommune, sammen med alle andre fergeavløsningsprosjekt i fylket, unntatt Nordøyveien og Todalsfjorden. For å kunne realiseres må prosjektene dermed være selvfinansierende.  

I dag er det ikke lov å ta inn bompenger i mer enn 20 år, dette gir ikke nok inntekter. Det er nå positive signal fra leder i Samferdselskomiteen, Helge Orten, om at fergeavløsningsprosjekter kan få lenger innkrevingsperiode. Dette vil øke inntektsgrunnlaget betydelig, avhengig av lengden på bompengeperioden. Tofergeløsning øker og inntaksgrunnlaget da en vil kunne få fergesubsidier. Dette gjør at handlingsrommet for å realisere fergefri løsning nå er større enn tidligere. Langfjordforbindelsen AS jobber videre - som et av styremedlemmene sier: Vi må jobbe for å posisjonere oss for flaks!

Bildet ovenfor er fra styremøtet 1.mars og viser styret i selskapet sammen med samferdselssjef Arild Fuglset, seksjonsleder Per Ove Nydal fra Samferdselsavdelingen og seksjonssjef Leif Magne Lillebakk fra Statens Vegvesen. MNF har daglig ledelse av selskapet.