Opprop fra næringslivet angående YSK-linjen

Opprop fra næringslivet og næringsfora i Molderegionen angående nedlegging av YSK- linjen for Romsdalsregionen ved Fræna videregående skole.

Vi synes det er oppsiktsvekkende at det foreslås tiltak om å legge ned en så viktig faglinje som YSK ved Fræna videregående skole. Linjen er den eneste i sitt slag i Romsdal og en vil stå uten dette tilbudet i regionen om den legges ned. Vi støtter Romsdal Forum for Teknologiske Fag (RFfTF) fullt ut på at dette svekker kvaliteten på fagutdanninga som er viktig for industrien og rekruttering i Romsdalsregionen. 

YSK elevene har bidratt til en generell kvalitetsheving av nivået på fagutdanninga i bedriftene, både når det gjelder holdninger og kompetansenivå. Et opplæringsmiljø som består av både YSK-lærlinger, og lærlinger som går et ordinært løp, har gitt en positiv effekt for alle lærlingene. Vi erfarer og at YSK-utdanninga har medført en mye tettere dialog, og erfaringsutveksling, mellom skole og bedrift. 

En nedleggelse av YSK-utdanninga innen TIP-fagene vil svekke fagopplæringa i våre bedrifter og gjeninnføre et skille hvor skoleflinke elever ikke velger fagopplæring ute i bedrift. 

Møre og Romsdal er en av Norges mest eksportrettede regioner. Over 10 prosent av all norsk eksport (minus olje og gass), kommer fra Møre og Romsdal.  Næringslivet er særlig dominerende innen maritim/marine næringer, møbel, petroleum og reiseliv.  

I tillegg til dette skal vi i de neste årene bygge nytt sykehus og mange nye veier og broer. Vi trenger også mange ingeniører til kommunale og fylkeskommunale oppgaver.  

YSK er ei 4-årig utdanning som fører fram til både fagbrev og spesiell studiekompetanse med full fordjuping i matematikk og fysikk.  

Spesiell studiekompetanse gir adgang til alle høyere studium, inkludert NTNU. Ungdommene blir rekruttert direkte fra ungdomsskolen. De inngår avtale med en bedrift om å fullføre løpet fram til fagbrev og studiekompetanse. 

• YSK bygger på grunnprinsippet for yrkesfagutdanning som er 2 år i skole og 2 år i bedrift.
• Når en skal regne på dette så må en være klar over at fylkeskommunen får større tilskudd fra staten for yrkesfagelever, enn eksempelvis allmennfagelever, eller elever som tar studieforberedende. 
• En yrkesfagelev har lovfestet rett til 3 år i videregående skole i en 5 års periode. 
• En YSK-elev bruker bare 2 skoleår.   
• Fylket har mange tilbud for yrkesfagelever som ønsker å ta allmennfaglig påbygning.
• Et eksempel på dette er de som tar tredje året for å komme inn på sykepleierstudiet. 
• Fylket har svært få tilbud til yrkesfagelever som ønsker å ta realfag påbygning. De få andre tilbudene medfører at de må bruke 3 skoleår, og skal de ha med er fagbrev så må de bruke 5 år. Dette blir på ingen måte billigere eller bedre for samfunnet en YSK tilbudet. 
• Siden 2013 har Norge hatt en nasjonal satsing på realfag, for å kunne rekruttere til høyere studier, blant annet innen tekniske fag. En nedleggelse av 4 klasser YSK ved Fræna videregående skole vil svekke vårt fylkes bidrag til denne nasjonale realfagssatsingen. Nedlegging vil også svekke fylkets omdømme innen realfagsmiljøet.    
• Elevene ved YSK Fræna videregående får annen hver uke i fire år sin opplæring i lokale bedrifter i Romsdalsregionen. Dette er bedrifter som Doosan Infracore, PTG, Brunvoll, Ameka, Aukra Maritime, Vard, Christie, Røberg Bygg, Kleive Betong og Byggmester Ukkelberg. 
• Mange av YSK elevene ønsker kanskje etter endte høyere studier, å flytte tilbake til vårt fylke og disse bedriftene. De vil også bli svært gode ingeniører siden de har praktisk erfaring gjennom sitt lærlingeløp.  
 
 
Mvh 
Ann Helen R. Dalheim  
Daglig leder, Hustadvika Næringsforum 
 
Britt Flo 
Daglig leder, Molde Næringsforum 
 
Arnt Sommerlund 
Daglig leder Aukra Næringsforum 
 
Geir Tore Vestad 
Næringskonsulenten, Fræna kommune.