Reguleringsplan E39 Bolsønes-Kviltorp

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Invitasjon til informasjonsmøter

Statens vegvesen vil i samarbeid med Molde kommune starte arbeidet med reguleringsplan for E39 Bolsønes-Kviltorp. Planen skal konsekvensutredes, og et planprogram skal ligge til grunn for planarbeidet. Planprogram og kart over planområdet er tilgjengelig på Statens vegvesens nettside www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkemolde, samt på Molde kommunes nettside www.molde.kommune.no .  

Klikk her for mer informasjon!