Visste du dette om Molde Næringsforum?

Stort engasjement fra bedriftene og over 4000 deltakere på våre møteplasser i 2018.

187 bedrifter/aktører

Vi arbeider på ulike arenaer for å fremme de sakene som er viktig for næringslivet. I all hovedsak skjer dette via de enkelte prosjektene og sakene som vi er engasjert i. Prosjektene er i stor grad organisert med egne styrer, arbeidsgrupper og ad hoc-grupper. MNF har svært stor oppslutning fra bedriftene i fht aktiv deltagelse i prosjekter/aktiviteter; deltagelse i styrer, arbeidsgrupper, komiteer, innlegg på frokostmøter, stand på karrieredager mv. Totalt 274 bedrifter (187 unike bedrifter)  har bidratt i 2018 hvorav:

  • 68  har vært representert i ulike styrer, arbeidsgrupper og programkomiteer
  • 147 representert på ulike møter/arrangement (innlegg presentasjoner mm)
  • 59 representert på karrieredager og innovasjonscamp

Møteaktiviteter

Vi legger vi til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; konferanser, seminarer og frokostmøter. Møteplassene er viktige for å sette saker på dagsorden,skape arenaer og for å fremme næringslivet.  Over 4000 personer deltok på våre arrangement i 2018:  

14 frokostmøter/temamøter – 1035 deltakere
2 konferanser – 430 deltakere
3 møter i Lederforum for Kvinner i Molderegionen – 140 deltakere
8 skolearrangement – 2037 deltakere
Romjulstreffet – 480 deltakere

Våre møtesteder og nettverksarenaer er veldig godt besøkt og en viktig del av vårt arbeid. Evalueringen viser at deltakerne er godt fornøyd. På en skala fra 1- 6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra, viser evalueringen at vi i gjennomsnitt scorer godt over 5 på arrangementene (de vi har evaluert). 

Oversikt over medlemmer (pr 31.12.2018): 

Antall medlemsbedrifter: 237
Antall ansatte i medlemsbedriftene: ca 9.000
8 av 10 medlemsbedrifter har vært medlem i mer enn 3 år

Så store er medlemmene fordelt på antall ansatte:

1 - 3 ansatte27%
4 - 15 ansatte84%
16 - 30 ansatte14%
31 - 50 ansatte11%
51 - 100 ansatte 4%
101 - 500 ansatte 7%