Bra møte med Mørebenken

Våre faste møter med Mørebenken er en viktig arena hvor næringslivet får komme med direkte innspill til politikerne. 9.oktober 2020 hadde vi nytt møte med Mørebenken og nærmere 60 deltakere fra næringslivet. Tema: Statsbudsjettet.

Mørebenken fikk konkrete innspill fra bl.a administrerende direktør i Salmon Evolution, Håkon Andre Berg, som tok opp to problemstillinger: El-avgiften; oppdrettsnæringen må ses på som konkurranseutsatt og dermed må få redusert el-avgiftssatsene på linje med annen konkurranseutsatt næring. Han tok også opp grunnrentebeskatning, der han sammen med flere innledere, poengterte at forutsigbare rammebetingelser er kritisk for at man skal lykkes. Forleng eksportkredittordningen, karbonfangst, Co2-avgiften og kvotesystem var andre temaer på dagsorden .

Den maritime næringen etterlyste snarlige og omfattende tiltak. Det ble opplyst at det fremover blir runder med enkelt næringer, bl.a kommer det snart en egen melding fra Regjeringen om maritim sektor, samt tiltak knyttet til reiselivsektoren som er av de som er hardest rammet av Covid-19.

Leder av Mørebenken, Helge Orten, avsluttet med at Mørebenken er glad for disse møtene og at de gir politikerne viktige innspill.

Har du innspill til tema som bør settes på agendaen på neste møte, så ta kontakt!

Dialogmøtene med Mørebenken er et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Næringsforeningen Ålesundregionen og Molde Næringsforum.