Kompensasjonsordningen - tips til dere som skal søke

Regjeringen har mål om at søkeportalen for bedrifter som har mistet en stor del av omsetningen skal være klar ca. 17. april. Her er tips på hva du bør gjøre nå for å være klar til å søke.

Vi har fått anledning til å dele følgende kortfattede oppsummering og forslag til hva du kan gjøre fra Roald Viken, BDO Molde:

TO DO NÅ – Å starte med i forkant
Regjeringen har lagt opp til at søknad om kompensasjon sendes digitalt via Altinn. Etter planen vil løsningen være i drift fra 17. april. Vi anbefaler å gjøre klar grunnlaget for din søknad, eksempelvis i samarbeid med  regnskapsfører, slik at søknaden kan leveres så snart søknadsportalen er åpen. 

Du kan allerede nå  sørge for å:

  • være à jour med bokføringen pr. mars måned inklusive at alle kostnader er ført på riktig konto
  • ha periodisert kostnader og inntekter på riktig måned/periode (eventuelt også kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt) 
  • sikre deg at du har en fullstendig oversikt over dine samlede «uunngåelige» faste kostnader i mars (er det noe dere ikke har fått faktura på ?)
  • ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag som du mener skal legges til grunn for din virksomhet ved beregning av omsetningsnedgangen – mars 2019, alternativt gjennomsnittet for januar og februar 2020 (ved unaturlig lav omsetning i mars 2019)
  • ha fullstendig oversikt over omsetningen virksomheten har hatt i mars måned, og beregne omsetningsnedgangen i prosent for å kunne vurdere om dere omfattes av ordningen.

OM ORDNINGEN
Utgangspunktet for å rett til kompensasjon etter ordningen er at bedriften har hatt en omsetningssvikt på mer enn 30% (20% for mars) sammenlignet med samme måned i fjor. 

Kontantstøtteordningen skal beregnes på en enkel og effektiv måte, og innebærer overordnet at det prosentmessige omsetningsfallet i den måneden man søker kompensasjon for multiplisere med beregnede faste kostnader (minus en egenandel). Dette beløpet nedjusteres så til enten 90% eller 80% avhengig av om bedriften er pålagt å stenge. 

Bedrifter som er pålagt å stenge av staten skal få dekket 90% av de uunngåelige faste kostnadene, mens øvrige bedrifter får dekket 80% av kostnadene. Videre er de Statsstengte bedriftene fritatt for egenandel på kr 10 000.

Formelen for beregning av kompensasjon blir dermed slik:

Kompensasjon for bedrifter som er pålagt å stenge av staten: Omsetningsfall i prosent * (uunngåelige faste kostnader - egenandel kr 0) * 90 prosent

Kompensasjon for bedrifter som ikke er pålagt å stenge av staten: Omsetningsfall i prosent * (uunngåelige faste kostnader minus egenandel kr 10 000) * 80 prosent

Kompensasjonsordningen gjelder for såkalte uunngåelige faste kostnader( Se tabell under). Dette er kostnader som løper selv om virksomheten opplever omsetningssvikt, f.eks husleiekostnader. 

Som uunngåelige kostnader regnes kostnader som bedriftene selv ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale o.l. inngått før 1. mars.

Slik vi forstår det, medfører det blant annet at det kun gis kompensasjon for redusert husleie, og ikke for husleien som normalt ville bli betalt. 

Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.   

Oversikt over poster i næringsoppgaven som er definert som uunngåelige kostnader:

Kostnader