Folketallsutvikling og kvinner i Møre og Romsdal

Fylkets utvikling i befolkning og kjønnsbalanse var tema på vårt digitale møte for medlemmer i Lederforum for Kvinner i Molderegionen 18.november. Nærmere 40 personer deltok.

Fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm orienterte om folketallsutviklingen, og så spesielt på kjønnsbalansen i samfunns- og næringslivet i Møre og Romsdal: 

 • I fylket har vi 90 kvinner pr 100 menn i aldersgruppa 20-39 år
 • Det er en positiv befolkningsvekst i fylket, veksten er hovedsakelig rundt Ålesundsregionen
 • Møre og Romsdal har mindre befolkningsvekst (6,6%) enn landsgjennomsnittet (10,5%) de siste 10 årene
 • Det er bekymringsfullt at det fødes færre barn, noe som igjen vil skape diskusjon når det gjelder fordeling av ressurser fremover
 • I fylket er det kun Volda som har forventet vekst i aldersgruppa 0-19 år de nærmeste 10 årene
 • Tilflytting: befolkningsveksten i Møre og Romsdal har vært pga innvandrere. Denne har nå gått ned, og det gjør at den samla flyttinga (inkludert innelands flytting) er negativ pr 2019. Dette er utfordrende!
 • Vi ser at det er de som befinner seg i aldersgruppen 20-29 år som flytter ut, og så flytter mange hjem igjen i etableringsalderen, mellom 30-49 år. 
 • SSBs likestillingsindeks viser at det er mange kvinner i deltidsstillinger ikke bare i Møre og Romsdal (48% i 2018), men også i resten av landet (41% i 2018). Likestilling er en nasjonal utfordring. 
 • Kjønnsfordelingen i fylket er tradisjonelt fordelt på yrker; flest menn i sekundærnæringer og flest kvinner i helsesektoren. 
 • Det er fortsatt tradisjonell fordeling også blant søkere til videregående skoler. Kun 38% av søkerne til yrkesfag er jenter. 10% av søkerne til byggfag er jenter, 12% av søkerne til elektrofag og IKT er jenter, mens hele 92% av søkerne til frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign er jenter.
 • Når det gjelder kvinneandelen i kommunestyrer ser vi en negativ trend. Møre og Romsdal er dårligst i landet, også i Molde ser vi en tilbakegang. Bekken Sjåholm oppfordrer kvinner til å takke ja når de blir spurt, og våge å ta plass.
 • Det er positive tall for sysselsetting når det gjelder personer med høyere utdanning over 4 år i Møre og Romsdal, og i år har antall kvinner med lang, høyere utdanning passert antallet menn. 
 • Det er en økning i andelen kvinnelige ledere, fra 29,4% i 2008 til 34,8% i 2020! Størst økning ser vi i offentlig sektor, der kvinner er i flertall blant lederne. 
 • I aksjeselskap i Møre og Romsdal har kvinneandelen blant daglige ledere økt fra 13,1% i 2008 til 15,4% i 2020. Andelen kvinnelige styrerepresentanter i Møre og Romsdal har økt fra 16,5% i 2008 til 19,0% i 2020. 

Ingunn Bekken Sjåholm avslutter med å si at noe må gjøres og det å øke andelen kvinner i ledende posisjoner må settes på agendaen! Fylkesordføreren ønsker å etablere et kvinnepanel, der temaet skal tas opp. Dersom du ønsker mer statistikk og informasjon, følg denne lenken: www.mrfylke.no/statistikk

Møtet ble avsluttet med gruppediskusjoner rundt 3 problemstillinger fra fylkesplansjefen, innspillene ser du under. 

1. Hva kan vi (fylkeskommunen, kommunene og næringslivet) gjøre for at det skal bli attraktivt for unge kvinner å bosette seg i Molderegionen?
- Markedsføring av regionen (næringsliv, uteliv, natur, kvinner i lederposisjoner mm) både i regionen og i resten av landet. «Show, don’t tell»!
- Gi ungdom opplevelser og innsikt i mulighetene her gjennom oppveksten
- Videregående skoler sin rolle: treffpunkt, veiledning, nettverk, mentorordninger
- Nok barnehageplasser 
- Fleksible arbeidstidsordninger og tilrettelegging for å kunne kombinere hjem/jobb i lederposisjoner og politiske stillinger
- Felles stillingsannonser i regionen
- Gode møteplasser for de som flytter hit
- Færre deltidsstillinger

2. Hvilke tiltak kan vi sette i verk for å få kvinner til å ta lederposisjoner i næringslivet her?
- Oppfordre kvinner til å søke
- Synliggjøre kvinner som er i ledende stillinger her allerede
- Nettverk, mentorordninger
- Oppfordre arbeidsgivere til å sørge for at kvinnelige søkere kommer til intervju

3.Hvordan skal vi få jenter til å velge utdanning som fører til jobb i næringslivet?
- Aktiviteter som opplyser om muligheter: Rekk opp hånda jenter! Karrieredagene, Jobbdagen, Innovasjonscamp 
- Synliggjøre at det er mulig å komme til lederjobber, også med yrkesfaglig utdanning
- Vise frem kvinnelige ansatte og lærlinger i utradisjonelle yrker; hospitering, bedriftsbesøk, aktivitetsdager mm

Presentasjon Ingunn Bekken Sjåholm