Næringslivet ber politikerne i Molde opprette næringsfond

Et næringsfond vil være med å bygge opp om Moldes profil som en næringsvennlig kommune. Se uttalen fra Midsund Næringsforum, Molde Næringsforum og Nesset Næringsforum her.

Vi er kjent med at de tre «tidligere» kommunene i Molde kommune fikk tilskudd fra Havbruksfondet på til sammen kr 14,2 millioner kroner i 2018, 1,1 millioner kroner i 2019 og en forventer vel 10 millioner kroner i 2020. Havbruksfondet er et nasjonalt fond som fordeler kommunal sektor sin andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret, til de kommunene som har denne type virksomhet. 

Molde kommune har i mange år vært på topp i fylket i arbeidsplassdekning og en har hatt vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor. Det er ikke gitt at en vil få en slik utvikling fremover. Vi ser at det presses på ift flytting av fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser fra kommunen. Utviklingen i folketallet viser at kommunen ikke klarer å holde tritt med veksten i Norge. Satsing på eksisterende og nytt næringsliv er derfor enda viktig enn tidligere. Vi hører ofte fra etablerere og mindre bedrifter som har fått støtte fra næringsfond, at det har vært avgjørende for deres satsing, både fordi de har mottatt midler, men også fordi en ved å få støtte fra det offentlige har fått trygghet for at satsingen er riktig.

Midlene fra havbruksfondet er frie midler som kommunestyret står fritt til å disponereVed å opprette et næringsfond og la midlene en mottar fra havbruksfondet tilfalle næringsfondet, gir politikerne et kraftig signal om at en også direkte vil understøtte vekstkraften, både hos eksisterende og nytt næringsliv i kommunen. Fondet bør rettes inn mot utviklingstiltak i næringslivet og spesielt til bedrifter innen marin- og maritim sektor, og gründere innenfor samme område. Dette ut fra at det er denne næringen som har betalt inn til fondet og fordi dette er en av de fremste vekstnæringene. I tillegg til marin og maritim sektor mener vi at felles tiltak og felles utviklingstiltak innen reiselivsektoren bør prioriteres. Dette med bakgrunn i at regionen har stort potensiale innen området, det er en stedbunden næring, og en er avhengig av at fellesskapet bidra for å lykkes med å utvikle regionen som reiselivsdestinasjon.

Et næringsfond vil være med å bygge opp om Moldes profil som en næringsvennlig kommune.

Vi ber kommunestyret i Molde om at midlene fra Havbruksfondet i sin helhet tilbakeføres til næringslivet, ved at det etableres et eget næringsfond for næringsutvikling i Molde kommune. 


Med vennlig hilsen

Midsund Næringsforum v/styreleder Leif Arne Jenset
Molde Næringsforum v/daglig leder Britt Flo
Nesset Næringsforum v/styreleder Ann Marit Svendsli

Næringsfond Molde Kommune Brev Til Politikerne 

Midsund Molde Nesset Nf