Nye økonomiske tiltak

Regjeringen la sist uke frem nye økonomiske tiltak - krisepakke på nærmere 18 milliarder kroner. FrP kom i etterkant med innspill til krisepakken og 16.november var det ny enighet om innholdet i pakken:

– Vi følger utviklingen i norsk næringsliv tett, og dagens situasjon viser at det er nødvendig med mer omfattende støtteordninger. Vi har i dag lagt frem forslag om en bred kompensasjonsordning for næringslivet, en støtterordning for publikumsåpne arrangementer og en kompensasjonsordning for bedrifter med utenlandsk arbeidskraft som må i innreisekarantene. Målet vårt er å hjelpe ellers lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter gjennom krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen foreslo 10.november nye tiltak på til sammen 17,7 milliarder kroner. 

Klikk her for å se mer informasjon på regjeringens nettsider

FrP kom med innspill til regjeringens krisepakke og pr. 16.november er de enige om en ny løsning.
Tiltakene de ble enige om, er i følge www.e24.no

 • Støtteordning til bedrifter som mister store deler av sin inntekt: Partiene er enige om å øke kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021
 • Samtidig økes maksimaltaket fra 50 til 80 millioner kroner. Regjeringen skal og utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar – dersom smittesituasjonen tilsier det
 • Utsatte grupper: Forlenge særordningen for permitterte lærlinger og justere opp potten til å bekjempe ensomhet blant eldre til 400 millioner
 • Kultur, evnet og reiseliv: Utvide den midlertidige støtteordningen for publikumsåpne arrangementer slik at den dekker arrangementer med 350 eller flere deltagere. Sette av 350 millioner kroner til styrking av omstillingsordningen for reiselivet basert på eventbransjens behov
 • Statlig lånegaranti: Forlenge ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021 og øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen fra 40 % til 60 %
 • Pakkereiser: Regjeringen skal komme tilbake med vurderinger av forslag til tiltak for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021
 • Luftfart: Justere opp summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 til totalt 2 milliarder kroner og sette av 35 millioner kroner i kompensasjon til Torp lufthavn. Forlenger det midlertidige fritaket for flypassasjeravgiften ut 2021. Regjeringen skal utarbeide et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner, blant annet Torp og Haugesund, kan sikres videre drift i 2021. Videre skal Regjeringen skal komme med forslag til tiltak for luftfarten, herunder en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten og rammen for rutekjøp
 • Skatt og avgift: Videreføre den reduserte satsen på lav moms fram til 1. juli 2021 og utsette oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt til 1. april. Regjeringen skal og vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger. Noen andre viktige tiltak foreslått i regjeringens tiltakspakke, som også Frp stiller seg bak:
 • 7,3 milliarder i kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien
 • En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av coronapandemien for perioden september 2020 – februar 2021. Den forsterkes
 • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr
 • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstagere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved coronarelatert fravær frem til 31. mars 2021
 • Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021
 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell
 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer
 • Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter
 • Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til coronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoter med omsorgspenger i 2021
 • Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene
 • Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte