Regjeringens tredje krisepakke

Regjeringens krisepakke ble lagt fram fredag 29.05.20. Hva synes du om den? Bli med på møte med Mørebenken 4. juni og gi innspill på tiltakene i krisepakken, før de skal behandle den i Stortinget.

Strategien og tiltakene som regjeringen foreslår er basert på fem satsingsområder:

 1. Tiltak for å få folk tilbake i jobb
 2. Tiltak for å sikre flere bein å stå på
 3. Tiltak for å skape en grønn fremtid
 4. Tiltak for å gjennomføre Utdanningsløftet 2020
 5. Tiltak for å inkludere flere

De viktigste forslagene fra Regjeringen:

Tiltak for å få folk tilbake i jobb

 • Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte tilbake (4 mrd.)
 • Tiltak for å holde aktiveten oppe i byggebransjen (4 mrd.)
 • Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september (10 dagers lønnsplikt for nye permitterte)
 • Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli
 • Tiltak for kultur og idrett (1,6 mrd.)
  Forlenget kompensasjonsordning | Krisefond og stipendordning for kunstnere
 • Tilskuddsordning for reiselivet (250 mill.)
 • Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 mill.)
 • Tiltak rettet mot verftnæringen (120 mill.)

Tiltak for å sikre flere bein å stå på

 • Omstillingstiltak (800 mill.)
  Forskning | Innovasjon | Teknologiutvikling
 • Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formueskatten (10 prosentenheter) (1,2 mrd.)

Tiltak for å skape en grønn fremtid

 • Grønn omstillingspakke (3,6 mrd. over 3 år)
  Enova | Grønn skipsfart | Sirkulær økonomi | Klimasats | Havvind

Tiltak for å gjennomføre Utdanningsløftet 2020

 • Kompetansehevende tiltak (1 mrd.)
  Tilrettelegge for at flere fullfører videregående | Opplæring for ansatte i utsatte næringer

Tiltak for å inkludere flere

 • Styrker Inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre integrering (600 mill.)
  Introduksjonsprogrammet | Norskopplæring | Tilrettelegging i arbeidslivet

I tillegg foreslås det blant annet:

MØTE MED MØREBENKEN 4. juni, se her

Kilde: Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-vei-ut-av-krisen/id2704437/