Resultater medlemsundersøkelse - Covid-19

I uke 36. 31. august - 3. september gjennomførte vi den tredje spørreundersøkelse i år om situasjonen i bedriftene. De aller fleste, 90 % av bedriftene opplyser at de nå er i full drift. Tilsvarende tall var 83 % i undersøkelsen vi utførte i juni.

Færre permitterte og  færre som tror de må permittere i løpet av 2020
20 % av bedriftene opplyser at det har ansatte permittert nå, mot 25 % i juni og 42 % i april. Bedriftene rapporterer at 450 personer er permittert mot 600 i juni.

Av de bedriftene som ikke har permittert pt, sier:
- 73 % (68 % i juni) at de ikke tror de må permittere i løpet av året
- 20%  (15 % i juni) vet ikke

Markedsituasjon –litt mer optimistisk for resten av året enn den var i juni
Når vi ser på status nå så har 48 %, (46 %  i juni og 74 % i april) av bedriftene redusert ordreetterspørsel og kanselleringer. 31 % (37 % i juni og 21 % i april) av bedriftene har normal ordreetterspørsel, 16 % har økende, mot 16 % i juni og 6 % i april.

For resten av året venter nesten 50 % av bedriftene normal etterspørsel, mot 27 % som trodde det samme i juni. 12 %  venter økning i etterspørselen, mot 25 % i juni.  31 % av bedriftene venter redusert ordreetterspørsel og kanselleringer, mot 41 % i juni.

Færre som tror de må si opp ansatte fremover
74 % av bedriftene regner ikke med si opp ansatte, mens det i juni var 66 % som trodde at de ikke måtte si opp ansatte fremover.  Andel som ikke vet om de må si opp ansatte er nå 19 % , mot 28 % i juni. 

7 % av bedriftene tror de må si opp ansatte, mot 5 % i juni. De som må si opp, rapporterer at 44 personer sies opp.

De bedriftene som må si opp /vet ikke er innen ulike sektorer, det er ikke noen næring som utpeker seg.

Det er få, bare 2 % av bedriftene som har sagt opp ansatte hittil.


Merk: 87 av 224 medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen, så den er representativ ift svarandel. Med det det er ikke sikkert at resultatene her er representative for næringslivet samlet sett.