Revidert nasjonalbudsjett - hva betyr det for næringslivet?

​ Kort om noen av de viktigste endringene for næringslivet i revidert nasjonalbudsjett 2020 som ble lagt frem 12.mai.

Revidert nasjonalbudsjett 2020 er som ventet preget av koronaepidemien med innføring av flere tiltak og justeringer av eksisterende kompensasjonsordninger. 

Hovedtiltakene for næringslivet:

* Regjeringen foreslår midlertidige endringer i petroleumsskatten som vil gi tidligere fradrag, slik at betalingen av skatt utsettes og selskapenes likviditet bedres. Regjeringen mener dette kan bedre selskapenes likviditet med inntil 100 milliarder kroner og at Petroleumsselskapene gjennom tiltaket får økte muligheter til å gjennomføre planlagte investeringer. Det kan hjelpe leverandørvirksomheten med å holde hjulene i gang ved at forventede kontrakter knyttet til nye prosjekter kommer ut på anbud. Dermed kan en motvirke en negativ utvikling med permitteringer, oppsigelser og eventuelt konkurser mener Regjeringen.

* Det settes av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer i en ny garantiordning i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) for re-forsikring av kredittforsikring som utstedes av private tilbydere.

*Midlertidige ordninger knyttet til permitteringer mm forlenges. Mange dagpengemottakere nærmer seg nå «maksgrensen» for mottak av dagpenger (på 52 eller 104 uker, avhengig av dagpengegrunnlaget). Regjeringen vil forlenge perioden med fritak for arbeidsgiverens lønnsplikt under permittering og dagpengeperioden for permitterte til oktoberKostnaden av dette er anslått å øke utgiftene til dagpenger med over 1 milliard kroner.  

* En ny ordning skal gi statlige subsidierte lån for pakkereisearrangører. Rammen for lån er totalt 2 milliarder kroner og tapsavsetningen er 1 milliard kroner.

* 300 millioner i krisepakke for mediebransjen som kompensasjon for en del av inntektsbortfallet fra 1. mars til 15. juni.

 * Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides til å gjelde selskaper med flere ansatte og høyere omsetning enn etter dagens regler. Antall ansatte økes fra 12 til 23, og grensen for selskapets driftsinntekter økes fra 15 til 25 millioner kroner.

* Regjeringen bevilger ytterligere 300 millioner kroner i egenkapital for å bede tilgangen til kapital til vekstbedrifter som bidra til reduserte  klimagassutslipp  til Nysnø Klimainvesteringer.

 * Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni.

 * Utdanningspakke på 500 millioner. 4.000 nye studieplasser og 1.000 nye fagskoleplasser.

 * Avinor får 4,3  milliarder kroner for å dekke inntektstap. Regjeringen vil hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.

 * 826 milliarder kroner ekstra til investeringer på jernbanenettet.

 * Kollektivtrafikken får 1,5 milliarder kroner  i tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt.

Se mer her.