57 færre arbeidsplasser i Molde i 2020

Ved årsskiftet var det 31 523 arbeidsplasser i regionen, 383 færre enn for ett år siden. Covid-19 er en av forklaringene.

For Molde er tallene bedre enn fryktet. Servicenæringen er som ventet de som merket nedgangen mest og en har der 2,9 % færre arbeidsplasser enn i 2019. For de andre kommunene i regionen er nedgangen størst i sekundærnæringene.

Her er oversikt over utviklingen i arbeidsplasser i kommunene i regionen:

Endring 2019-2020
Tal sysselsette etter arbeidssted 2019K4 2020K4 Tall Prosent
K.1506 Molde 18 677 18 620 -57 -0,3
K.1535 Vestnes 2 882 2 829 -53 -1,8
K.1539 Rauma 3 431 3 341 -90 -2,6
K.1547 Aukra 1 282 1 191 -91 -7,1
K.1557 Gjemnes 896 855 -41 -4,6
K.1579 Hustadvika 4739 4688 -51 -1,1
Sum for regionen 31 907 31 524 -383 -1,2


Her er oversikt for regionen samlet, fordelt på næringer:

Regionen samlet 2019K4 2020K4 Tall Prosent
00-99 Alle næringer 31 901 31 523 -378 -1,2
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 248 1 253 5 0,4
05-43 Sekundærnæringer 7 962 7 676 -286 -3,6
45-82 Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen.
forretningsmessig tjen., eiendom
9 165 8 933 -232 -2,5
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2 255 2 309 54 2,4
85 Undervisning 2 563 2 587 24 0,9
86-88 Helse- og sosialtjenester 7 454 7 478 24 0,3
90-99 Personlig tjenesteyting 1 041 1 064 23 2,2
00 Uoppgitt 213 223 10 4,7


Tall fra SSB og MRfylke.