Bærekraft viktig for sjømatnæringen fremover

Status for sjømatnæringen nå og fremover ble presentert i Ålesund Næringsforenings lunsjwebinar 2.februar. Næringsforeningene i Molde og Kristiansund var med som samarbeidspartnere.

PwC har lansert et eget Sjømatbarometer som de presenterte på møtet. De sier at to av tre ledere i sjømatnæringen ikke tror på regjeringens mål om å øke produksjon fra dagens 1,5 mill tonn sjømat til 5 millioner tonn innen 2050. Drivere for vekstestimatet fremover vil i hovedsak være trafikklys og storsmolt, i følge Marte Vassbotten i PwC, men at dette bare vil kunne oppnås ved utbredt bruk av ny teknologi. Hun har vært med på å utvikle sjømatbarometeret og sier at tenke bærekraft og å redusere klimafotavtrykket vil være svært viktig for fremtidig vekst og verdiskapningen i næringen. Tross dette har bare en av tre aktører i næringen bærekraft integrert i sin strategi så langt.   

Dette har vært året nesten ingen var forberedt på, sier Seafood analyst i Nordea, Finn-Arne Egeness. Det har vært nedgang i eksportverdien av sjømat i 2020, og etterspørselen etter laks i hotell- og restaurantnæringen er redusert. Jo mer avhengig man er av etterspørselen fra disse aktørene, jo mer sårbar er man, sier Egeness. Men vi har likevel opplevd en makroøkonomisk medvind og året har gått bedre enn forventet pga en svakere norsk krone og lavere rente. Også torskeproduksjonen påvirkes av pandemien pga redusert etterspørsel. Derimot går det godt for sild som har økt i pris, hovedsakelig fordi dagligvarebutikker er det viktigste utsalgsstedet. Totalt har etterspørselen etter sjømat vært redusert under pandemien, men vil forhåpentlig ta seg kraftig opp i løpet av andre halvår.

På spørsmål om hvordan man kan differensiere seg om man kan dokumentere bærekraft, svarer innlederne at det vil være vanskelig for aktørene. Det er dyrere med bærekraftig produksjon, så til tross for noe bedre marginer, vil det ikke nødvendigvis gi stor gevinst. Men det er ingen tvil om at man må differensiere fremover pga nye produksjonsmåter, som f.eks produksjon på land. Det vil ikke bare være et fortrinn med bærekraft, det vil være et krav. Landbruket har krav om 50% reduksjon av klimautslipp innen 2030, og lignende krav vil komme for sjømatnæringen. Fremtidige krav fra EU kan gjøre finansiering vanskeligere og dyrere å oppnå, og det vil dermed være viktig å jobbe kontinuerlig med bærekraft. 

Presentasjon Sjømatbarometeret 2021 Webinar 02 02 2021

Presentasjon Nordea Webinar 02 02 2021