Ber Statnett øke forventet forbruk i Molderegionen

Molde Næringsforum ber Statnett øke framskrivingene for forventet strømforbruk i Molderegionen for høyt senario med nesten 50 %, fra 750 MW til 1100 MW, og middels scenario fra 460 MW til 520 MW. Forventet forbruk vil ha betydning for hvilken utbyggingsløsning som velges.

På oppdrag for Molde Næringsforum har Multiconsult gjennomgått forbruksprognosene i behovsanalysen utført av Statnett i forbindelse med konseptvalgutredningen for Nordmøre og Romsdal, med søkelys på Romsdalshalvøya. For vårt område er det ikke plass til nytt forbruk i nettet utover det som allerede er gitt tilsagn til å tilknyttes. Derfor er det svært viktig at Statnett snarest får på plass en ny løsning for forsyningssikkerheten til regionen. Multiconsult skriver: "Næringslivet gir uttrykk for at det er svært utfordrende å planlegge eller realisere industrivekst og -etablering uten tilstrekkelig strømforsyning og at etablering i området blir mindre aktuelt av den grunn." Dette viser hvor utrolig viktig det er å få på plass en snarlig løsning og en langsiktige løsning!

Multiconsult sine analyser har avdekt at det er forventninger om et et større behov enn det framskrivningen til Statnett viser. Multiconsult mener man bør være enda mer optimistisk både når det gjelder mulige planer i høyt scenario og sannsynlighet for realisering for noen av planene, dvs handlingsrommet for fremtidig næringsutvikling må økes. Dette gjelder spesifikt knyttet til datasentre, landbasert oppdrett og batteriproduksjon. På bakgrunn av dette har vi i møte og oversendelse, bedt Statnett vurdere å øke mulighetsrommet fra 750 MW med 350 MW til 1100 MW i høyt scenario og fra 460 MW til 520 MW i middels scenario.

Forventet forbruk vil kunne ha betydning for hvilken utbyggingsløsning Statnett velger for regionen.

Kapasitet/forsyningssikkerhet i Nordmøre og Romsdal

Statnett skal før sommeren beslutte løsning for kapasitet/forsyningssikkerhet for Nordmøre og Romsdal. Valg av løsning er utrolig viktig da den er avgjørende for om forsyningssituasjonen blir en mulighet, eller en begrensende faktor for nærings- og samfunnsutviklingen i Nordmøre og Romsdal fremover.

I januar 2021 la Statnett frem hvilke alternativ de hadde valgt bort i det videre arbeidet med konseptvalgutredningen. Faktagrunnlag for nedvalget fra 6 alternativer (2 på 132 kV og 4 på 420 kV) til 2 alternativer (nr 2 og 3 i tabellen nedenfor) ga ikke god nok forståelse for hvorfor alternativ 5 og 6 ble valgt bort.

Alternativ Strekning

2 Isfjorden – Istad- Fræna

3 Ørskog – Nyhamna/Fræna

5 Trollheim – Kristiansund – Fræna

6 Snilldal – Tjeldbergodden – Kristiansund - Fræna

Sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum satte vi saken på agenda i møte med Mørebenken og i henvendelse til Statnett her. Vi fikk kjapt svar fra Statnett 19. mars 2021 som opplyser at de "har besluttet å ta med to 420 kV-konsepter fra nord i analyseområdet, tidligere omtalt som mulighet 5 og 6." .... I alternativanalysen beskriver vi alle fordeler og ulemper ved konseptene vi ser på, utover de mer overordnede vurderingene vi tidligere har gjort for disse konseptene.

Statnett har i prosessen pekt på alternativ 2 og 3 som de mest aktuelle, hvor hypotesen deres er at alternativ 2 med stopp på Istad har vært foretrukket løsning. En løsning som ikke innebærer 420 kV helt frem til Fræna nå vil ikke være en langsiktig god løsning for regionen. En trinnvis utbygging vil gi lavere kapasitet, og det vil være usikkerhet om og evt når det kan bli 420 kV fremføring fra Istad til Fræna. Om Statnett velger alternativ 2 må de velge alternativet med fremføring av 420 kv til Fræna nå. Alternativ 3 er det en eneste som vil gi gassbehandlingsanlegget på Nyhamna sikker forsyning og er trolig det alternativet som raskest kan realiseres.

Statnett skal konkludere på konseptvalg før sommeren 2021.