Kompensasjonsordning til lokale bedrifter

Nå kan din bedrift søke på kommunal kompensasjonsordning. Molde kommune har fått tildelt 2,9 millioner kroner som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter og foretak som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19-pandemien.

Kompensasjonsordningen skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke?

Det er lokalt næringsliv/lokale virksomheter som kan søke om kompensasjon. Det kan være små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak. Det er et krav av virksomheten er registrert i Molde kommune. Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.

Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Retningslinjer for tildeling

  • Statsstøttereglene følges
  • Støtten tildeles som «bagatellmessig støtte»
  • For å unngå dobbeltkompensasjon skal søker i utgangspunktet ikke vært omfattet av tidligere støtteordninger. Dersom tidligere mottatt støtte har hatt en annen innretning og søker dermed ikke har fått kompensert for det som nå er omsøkt, kan søker likevel bli omfattet av denne ordningen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 20. april 2021.

Slik søker du

Søknaden må inneholde:

  • Dokumentasjon på tap på grunn av smitteverntiltak og nedstenging
  • Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon
  • Opplysning om støtte mottatt siste 3 år

Fyll ut søknadsskjema på regionalforvaltning.no

Opplysninger som gis i søknaden vil i være offentlig.

Hva skjer videre

Søknadene blir behandlet av Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø, i møte 18. mai 2021.

Kommunalt næringsfond

En annen støtteordning for næringslivet i forbindelse med pandemien er kommunalt næringsfond covid-19