Lokale bedrifter tar bærekraftsgrep

30 deltakere fikk i vårt frokostmøte 29.april, høre om EUs nye klassifiseringssystem og hvordan dette kan påvirke prisingen av selskaper, tilgang på kapital og prisen på lån

ESG står for Environmental, Social, Governance og på norsk mener vi da bedriftens evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyringen. Begrepet ESG brukes i hovedsak av investorer, forvaltere og finansbransjen for å evaluere virksomheters «ytelse» når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft for dermed å kunne si noe om virksomhetens antatte fremtidige finansielle resultater.

EUs taksonomi for økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem for økonomiske aktiviteter som er bærekraftige i henhold til definerte miljømål og i henhold til definerte krav for økonomiske sektorer og underliggende aktiviteter. Taksonomien inneholder seks miljømål og for å klassifiseres som bærekraftig økonomisk aktivitet, må aktiviteten bidra til minst ett av miljømålene og ikke være til vesentlig skade for noen av de andre. Store foretak med over 500 ansatte, vil antakeligvis bli direkte berørt gjennom rapporteringsplikt, bedrifter med mellom 250-500 ansatte vil ha forenklet rapporteringsplikt og mindre bedrifter vil i første omgang kun bli indirekte berørt.

På spørsmål om våre lokale bedrifter tar grep for å nå miljømålene, svarer Rune Hoddevik, banksjef Molde/Kristiansund DNB Bank ASA, at vårt lokale næringsliv består av mange internasjonale bedrifter, der de fleste er langt fremme i arbeidet med å tilpasse seg bærekraft kravene, og flere har ansatt folk med relevant kompetanse på feltet. Og så er det noen som henger etter, men vi er på riktig vei.

Magnus Meland Røed, avdelingsleder, seksjon Eiendom & Entreprenør, DNB Bank ASA, presenterte hvordan taksonomien vil påvirke finansnæringens rapporteringsplikt på investeringer, utlån, produkter og tjenester. De nye kravene er ikke trådt i kraft enda, og det er enda tid til å forberede seg. Det vil ikke innebære at noen kunder vil bli ekskludert, det er mer snakk om å gjøre en del tiltak for å bevege en del kunder i mer bærekraftig retning. Alle har noe å gå på når det gjelder å bevege seg i en mer bærekraftig retning. Bankene vil fremover stille flere spørsmål rundt forhold knyttet til klima, miljø, sosiale forhold i verdikjeden og eierskapsstyring, men det vil ikke påvirke prosessene i saksbehandlingen.

Ved spørsmål og dette oppfordres du til å ta kontakt med din bank for å få svar på hva som vil gjelde for din bedrift.

DNBs presentasjon finner du her