Midsundtrappene Rørsethornet søker autorisasjon som Nasjonal Turiststi

Masterplan reiseliv har i samarbeid med Midsund Idrettslag sendt søknad om autorisasjon som en av Norges 15 nasjonal turiststier. Brukerundersøkelser viser at folk anbefaler trappene videre, og de ønsker å komme igjen for å oppleve mer i Molderegionen.

Sammen med aktørene på Midsund og med idrettslaget i spissen, har vi forberedt alle underlag som kreves for å bli nasjonal turiststi i Norge. Nå er søknaden sendt, og vi håper dette fyrtårnet av en tursti, som har hatt en helt eventyrlig tilstrømning og god til rettelegging for høyt besøkstall, blir akkreditert.

De nasjonale turiststier

Nasjonale turiststier er definerte områder med svært stor attraksjonskraft og opplevelsesverdi. Det er et utvalg av 15 stier og turmål som gjennom langsiktig og helhetlig planlegging tåler meget høyt besøk uten at natur-, kultur- og opplevelseskvalitetene forringes og hvor det store besøket også skal bidra til lokal verdiskaping.

Turiststiene skal være gode eksempler i et bærekraftig norsk reiseliv, og bidra til økt lokal verdiskapning. Autorisasjonsordningen skal også bidra til å forlenge sesongen for stiene. Stiene skal benytte felles merkevare. Les mer her.


Betydelig medieomtale og vekst i tilstrømningen

Midsundtrappene Rørsethornet har hatt en betydelig medieomtale og gode tilbakemeldinger fra gjester som viser at trappene har stor attraksjonsverdi, tilrettelegging og tilgjengelighet. Økningen i turisttilstrømningen på Rørsethornet er på 82,6 % i 2020 med totalt 28356 passeringer, og totalt på alle trappene var det 98955 passeringer i fjor! Rørsethornet var den 3. mest trafikkerte turmålet på Visit Norway i perioden juni-august 2020.

Det er stor økning i verdiskapingen i regionen i tilknytning til trappene, som også inkluderer nye innovative produkter og samhandling med øvrig næringsliv i regionen. Midsundtrappene representerer et helårlig turmåltilbud uten at du trenger å ha ski på beina, slik at det bidrar til mer bærekraftig reisemålsutvikling. På vinters tid brukes trappene også i mørket med hodelykt, og med isbrodder hvis det er glatt. Trappene er veldig sjelden snødekte ute i havgapet. Molderegionen promoterer seg nå også på vinter, høst og vår, der Midsundtrappene er et av trekkplastrene i alle sesonger.

Norges lengste sammenhengende steintrapp

Midsundtrappene består av et nettverk av steintrapper med fyrtårnet Rørsethornet 659 moh, som er Norges lengste sammenhengende steintrapp. Midsundtrappene som er bygget av sherpaer, ble påstartet i 2016, og har allerede stor attraksjonskraft og opplevelsesverdi. Ute i fjordgapet i Romsdalsfjorden kan man oppleve fotturer i godt tilrettelagte steintrapper med en spektakulær utsikt over fjell, fjord og øyriket. Midsundtrappene Rørsethornet vil representere en godt tilrettelagt nasjonal turiststi som bokstavelig talt kan representere ‘fotturen på havet’ her turen ligger på en egg som er smalere enn Besseggen, ytterst i havgapet. Fra toppen ser man hele øyriket i Møre og Romsdal fra nord til sør, samt det magiske Romsdalspanoramaet og Sunnmørsalpene innover i fjordene. Midsundtrappa Rørsethornet forlenges helt opp til toppen så snart pandemien tillater det slik at sherpaene kan komme, og blir med forlengelse antakeligvis verdens lengste sammenhengende trapp.

Ser behov for å øke kapasiteten raskere

Det store besøksutviklingen gjør dog at det nødvendig å øke kapasiteten allerede nå med tanke på neste sesong, og det er igangsatt prosess sammen med Molde kommune for å løse dette. Midsund Idrettslag har ervervet tomt til en femdobling på parkeringsarealet ved Rørsethornet.

Et fyrtårn som gir verdiskaping for hele regionen

Midsundtrappene er et fyrtårn i reiselivsutviklingen Midsundtrappene inngår i regionens masterplan på reiseliv, og det pågår bedriftsetableringer innen reiseliv og lokale matopplevelser som støtter opp under Midsundtrappene som et bærekraftig reisemål med høy opplevelseskvalitet. Det investeres i overnatting, opplevelser og restauranter som samlet tilbyr ‘smaken av Midsund’. Trappene ligger en halv time fra Molde, og er tilgjengelige via offentlig transport. Nyetableringene i Midsund fra 2019 rapporterer om en tredobling i omsetningen fra 2019 til 2020, noe som er med på å sikre arbeidsplasser innen reiselivsnæringen.

Historien om bærekraft - fra slitasje til tilretteleggingen for et stort antall besøkende Midsund Idrettslag ved Kolbjørn Stølen tok initiativet til å engasjere sherpaer fra Nepal til å steinlegge partier i fjellet etter at det var avdekket flere områder med slitasje på stiene på Oterøya. Midsund-samfunnet samlet seg rundt en satsning, og siden 2016 er det investert 25 millioner kroner i tilrettelegging av stiene, mye i form av steinlegging av stiene, rasteplasser, nettverket og infrastruktur.

Området er nå tilrettelagt for et stort antall besøkende, og kan måle seg med konkurrerende fotturer i Alpene, Dolomittene, Pyreneene og andre fjellområder både i Norge og rundt i andre verdensdeler. Midsundtrappene består totalt av et nettverk av 4 steinlagte stier; Rørsethornet, Aksla, Midsundhorn/ Digergubben og Bløkallen. De sammenhengende trappene opp til Rørsethorn er allerede Norges lengste – og vil med den framtidige forlengelsen som er planlagt, bli verdens lengste sammenhengende steintrapp. Midsundtrappene Rørsethornet vil som nasjonal turiststi være en godt tilrettelagt Nasjonal turiststi som er dimensjonert for et stort antall besøkende fra inn- og utland.

I tillegg til Nasjonal Turiststi Rørsethornet vil det være flere gode turmål i de øvrige Midsundtrappene som er attraktive for folk som vil bo og gå i samme området over flere dager. Området ligger slik godt til rette for et bærekraftig reiseliv der folk blir lengre og opplever mer i samme område. Midsundtrappene er tilrettelagt med lokale natursteiner som er spesielt tilpasset landskapet, et holdbart materiale – som gjør at levetiden på stiene er meget lang.

Steintrappene beskytter fjellet, slik at sårbarheten er bedre ivaretatt enn i tiden da det kun var vanlig sti i området. Steintrappene styrer trafikken ved høye besøkstall slik at det ikke medfører slitasje på terrenget. Parkering, informasjon og toaletter er godt tilrettelagt for et stigende besøkstall.

Sårbarhetsanalyse utført av Sweco sommeren 2020 bekrefter at trappene ivaretar sårbar vegetasjon på en bedre måte enn før trappene ble anlagt.

Eventyrlig økning i besøket – og folk er fornøyde – og hele 94 % vil tilbake!

I Besøksstrategien fra 2019 la vi opp til et utviklingsløp totalt for alle Midsundtrappene fra 25 000 i 2018 til 120 000 besøkende i 2024, der rundt 30 % av alle besøkende går en lengste trappa til Rørsethornet. I 2020 passerte registrerte vi 98 955 passeringer totalt, hvorav 28 356 går Rørsethornet. Attraksjonen og tilbakemeldingene fra besøkende har ført til at vi har større vekst enn antatt, og vi ligger foran utviklingsplanen. I sommer er det stort sett kun norske gjester grunnet pandemien. Gjesteundersøkelsen 2020 viser svært gode tilbakemeldinger. Mange delinger i sosiale media viser at folk er veldig godt fornøyde med turmålet. Fornøydhetsgraden viser at hele 94 % ønsker å besøke Midsundtrappene igjen, og 97 % anbefaler Midsundtrappene. På de områder brukerundersøkelsen påpekte et forbedringspotensial, er det satt i gang til tiltak som enda bedre skilting, større parkeringskapasitet og flere toaletter. I 2020 ble det utviklet en quiz folk kunne ta ved besøk i Midsundtrappa Rørsethornet, og sommeren 2021 lanseres audioguiden Voice og Norway med 25 punkter for historieformidling ved Midsundtrappene.

Dette vil vi!

Om forankring, eierskap, stolthet og verdiskaping Ønsket om å få autorisert Midsundtrappene Rørsethornet som Nasjonal Turiststi er bredt forankret og ønsket i regionen. Utviklinga rundt Midsundtrappene er et av hovedområdene i Masterplan Reiseliv 2030, der Moldes ordfører står i spissen. Visit Nordvest sier autorisasjonen vil få stor betydning for regionens befolkning og tilreisende. Midsundtrappene har tross sin korte historie, hatt stor vekst i antall besøkende og er i ferd med å befeste sin posisjon blant de ikoniske vandrerutene i Norge – og av disse er Rørsethornet den mest spesielle og utfordrende. Kommunen har bidratt på ulike måter med tilrettelegging av parkeringsplasser, merking, toaletter mm og har via kommunestyrevedtak bifalt søknaden om autorisasjon.

Reiselivsnæringen i Molde by og i hele regionen på nordvestlandet er positive og nyter godt av tilstrømningen av gjester til trappene. Midsundtrappene har skutt fart i verdiskaping innen reiseliv i Midsund der bedrifter har investert innen overnatting, opplevelser og servering. Midsundtrappene er en vitalisering av lokalsamfunnet på Oterøya, og er en ‘reason to go’ både for turister som overnatter i Molde og Ålesund. Mange gjester som kommer med bil, men også sjøveien, slik at gjestehavna har veldig godt belegg av besøk som vil gå trappene. Trappene kan lett nås med offentlig transport, buss, som markedsføres gjennom konseptet ‘Travel like the locals’, og fergene har registrerer 20 til 22 % økning sommeren 2020.

På Midsund er det gründerstemning og investeringsvilje. Nå tas Smaken av Midsund fram i de lokale palettene, slik at stedegne spesialiteter innen sjømat og lokalt oppdrett blir tilgjengelige på lokale serveringssteder, i tillegg til lokal villsau og lokal hjort. Midsund Gjestestove åpnet sommeren 2020. Bedriften Utendørs tilbyr guidede opplevelser, overnatting i hengekøye, kajakk, turutstyr og klær, og har tredoblet omsetningen fra sommeren i fjor. Campingplassene og hytteutleie melder om stor økning i verdiskapingen. Midsund Idrettslag, Visit Nordvest og Masterplan Reiseliv 2030 for jobber kontinuerlig sammen for å koordinere destinasjonsutviklingen i Midsund.

Midsundtrappene er trukket godt inn i vertskapsarbeidet i Molde, og har en sentral plass i opplæringen i Moldevert Digital som lærer opp vertskapet i regionen.

Søknaden er sendt med følgende dokumentasjon

 • Autorisasjonskrav – status for Midsundtrappene Rørsethorn med vår status per krav
 • Besøksstrategi for Midsundtrappene Rørsethorn inkludert
 • Turbeskrivelsene Rørsethornet og de øvrige i Midsundtrapp-familien,
 • Brukerundersøkelse 2020
 • Besøksstatistikk 2020
 • Masterplan Reiseliv 2030 med Midsundtrappene som et fyrtårn
 • Sårbarhetsvurdering Midsundtrappene Rørsethornet – Sweco sommeren 2020
 • Visit Norway – de beste turmålene i Norge juni-august 2020
 • Midsund kommunestyrevedtak og avtaler
 • Bekreftelser fra kommunen
 • Eksempel grunneieravtale
 • Kart over toaletter i tilknytning til stiene
 • Uttalelsene fra Visit Nordvest, Nordmøre og Romsdals friluftsråd og fra DNT Møre og Romsdal
 • Eksempler på profilering av Midsundtrappene som helårs turmål
 • Ytterligere skilting Midsund, fergeleier mm