Viktig å få oppslutning om valgt konsept

For å sikre at det blir oppslutning og ro om det alternativet som Statnett ender med i konseptutvalgsutredningen for Nordmøre og Romsdal ser de nå, etter påtrykk fra KNN og MNF, nærmere på flere alternativ for å sikre at de er godt nok utredet.

I januar 2021 la Statnett frem hvilke alternativ de hadde valgt bort, og en stod igjen med to alternativ, nr 2 og nr. 3. Faktagrunnlag for nedvalget fra 6 alternativer (2 på 132 kV og 4 på 420 kV) til 2 alternativer (nr 2 og 3 i tabellen nedenfor) ga ikke god nok forståelse for hvorfor alternativ 5 og 6 ble valgt bort.

Alternativ Strekning

2 Isfjorden – Istad- Fræna

3 Ørskog – Nyhamna/Fræna

5 Trollheim – Kristiansund – Fræna

6 Snilldal – Tjeldbergodden – Kristiansund - Fræna

Sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum har vi satt saken på agenda i møte med Mørebenken og i henvendelse til Statnett her. Vi fikk kjapt svar fra Statnett 19. mars 2021 som opplyser at de "har besluttet å ta med to 420 kV-konsepter fra nord i analyseområdet, tidligere omtalt som mulighet 5 og 6." .... I alternativanalysen beskriver vi alle fordeler og ulemper ved konseptene vi ser på, utover de mer overordnede vurderingene vi tidligere har gjort for disse konseptene.

Statnett vil konkludere på konseptvalg før sommeren 2021.

En god innsikt i faktagrunnlaget vil bidra til å sikre en god oppslutning fra Nordmøre og Romsdal om den videre prosessen slik vi vi slipper omkamper og utsettelser om valgt løsning.