Mange innspill til bolig politisk plan

I frokostmøtet 4. februar 2022 kom en rekke innspill til kommunens arbeid med bolig politisk plan.

Åsmund Vestad som koordinerer arbeidet med utarbeidelsen av forslag til bolig politisk plan i kommunen, innledet, se vedlagte presentasjon. Planen skal bidra til utforming av mål og strategier innen en rekke områder som berører boligpolitikken i kommunen. Ordfører Torgeir Dahl sa at utfordrings bildet er klart, men hvordan skal vi offensivt møte utfordringene ift økende antall eldre, men samtidig tilrettelegge for tilflytting?

Etter innlegget var det digitale arbeidsgrupper for de vel 30 deltakerne. Kort oppsummert fra gruppene:

 • Korte avstander er et pre for Molde, dette må opprettholdes. Kan en utvikle større sentrumsnære tomteområder for både barnefamilie, eldre og studenter?
 • Når en skal utvikle boligområde vil innflyttere velge områder der de er avhengig av buss/gjennom tunneler til å komme til sentrumsnær aktiviteter ?
 • Dårlig infrastruktur kollektiv, buss og sykkel - > Må se bo boligområder nærmere byen.
 • Felles boformer?
 • Kan gode bomiljø bli et fortrinn for Molde? Etablering av gode bomiljø vil bidra til at folk kommer hit, og er med på å skape arbeidsplasser.
 • Bruk av eksisterende infrastruktur gjør en beste ved å tilby aldrende boliger i nærområdet.
 • Kommunen må være fremoverlent og pådriver for nye boligområder der en ser det behøves.
 • Der kommunen ikke kan være pådriver, må en være positiv til at områder kan åpnes for boligområder, selv om de ikke var i kommuneplanarbeidet da den ble vedtatt ( ikke avvente rullering).
 • Forutsigbarhet og samsvar i prosjektutviklingen ift prosjekt som igangsettes, sett opp mot behandling i kommunen.
 • Kommunen må få opp tempo på reguleringsprosessene, det tar for lang tid å få bygge tillatelser, tar lang tid å få tilbakemeldinger, dette må bli mer forutsigbart.
 • Stuevolleien, hva ønsker vi her? Tilrettelegge for arbeidsplasser her.
 • Reduser behovet for transport med buss og bil.
 • Øket kapasitet på plan og utvikling i kommunen, de må være mer fremoverlent.
 • Utvikle sentrum for å bli mer attraktiv, og tørre å fortette, men en må være forutsigbar
 • Hvordan vil utviklingen av Hjelset påvirke utviklingen av Molde sentrum, dette må en være obs på.