Retiroparkens Venner er i gang

Et nytt initiativ for å tilrettelegge Retiroparken som et hjerte i Retiro-området som et komplett friluftsområde, og gjenskape damanleggene med Atlanterhavet er på gang. En revitalisering av parken vil øke attraksjonsverdien for både befolkning og turister.

En gruppering initiativtakere har jobbet ett drøyt års tid med å revitalisere Retiroparkens historiske – og biologiske mangfold, og gjenskape parkdammen 'Atlanterhavet' med sine vannveier. Det er den kommunale eide delen av parken som tas i bruk til revitalisering av parken.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter

  • Øke kunnskapen om parken
  • Kartlegge biologisk mangfold
  • Gjenskape parkdammen ‘Atlanterhavet’ med sine vannveier
  • Tilrettelegge for økt bruk

En gruppe har jobbet med en rapport om parkdammen og vannveiene, en annen har utarbeidet utkast til en skjøtselplan for Retiroskogen, og en tredje gruppe har sett på søknader til midler og det organisatoriske. I starten jobbet initiativtakerne gjennom Molde hagelag. Samarbeidet inn mot fylkeskommunen og kommunen har vært tett hele tiden Men iogmed at arbeidet nå har vokst og intensivert seg, er det opprettet en egen venneforening: Retiroparkens venner med organisasjonsnummer 928 457 664.

Styret i Retiroparkens venner fungerer som et interimsstyre fram til årsmøtet i slutten av april i år og består av arbeidsutvalget for Retiro-prosjektet som tidligere opererte i regi av Molde hagelag. Styremedlemmene er: Martin Hauge (leder), Hilde Bergebakken (sekretær), Anders Venås (kasserer), Kathrine Elise Harnes (web.koordinator) og Leif Magnus Sættem (styremedlem). Foreningen er så langt tildelt midler fra fylkeskommunen for å gjennomføre aktiviteter i skjøtselsplanen, samt TEFT-midler fra Sparebanken Møre til benker.

Molde kommune gav prosjektet stopp-ordre i august 2021, i påvente av reguleringsplan-arbeidet som da var startet opp i kommunen. Ingen aktiviteter ble tillatt før reguleringsplan-arbeidet er ferdig, sannsynligvis i juni 2022. De planlagte tiltakene i parken vil starte opp når reguleringsplanen er vedtatt.

Styrke bolyst og reiseliv i Molde

Masterplans Reiseliv deltar i arbeidet med å revitalisere Retiroparken da dette vil være med å løfte attraksjonsverdien Retiro området for både befolkningen i Molde, men også våre besøkende. Retiroskogen ligger tett på Retiro badeområde, og støtter opp om den unike historien parken hadde tidligere.

Les mer i artikkel i RB-nett om saken

https://www.rbnett.no/nyheter/2021/12/28/Vil-gjenskape-dammene-i-Retiroparken-24983271.ece

Det er åpnet for at alle som støtter arbeidet kan melde sin interesse og bli med som medlemmer. Alle kan melde sin støtte her.