Revidert cruisestrategi ut på høring

Forslag til revidert cruisestrategi for Molde, med et tydeligere fokus på bærekraft. Cruiseturismen i Molde skal være tilpasset våre muligheter og ønsker, slik at vi framstår som en attraktiv og bærekraftig cruisedestinasjon. Utkastet sendes nå ut på høring.

Styringsgruppa i Masterplan reiseliv 2030 har oppnevnt en arbeidsgruppe som har utformet forslag til cruisestrategi for Molde 2022-2030. Arbeidsgruppa består Jorid Søvik (markedsansvarlig i Molde og Romsdal Havn IKS), Torunn Dyrkorn (reiselivssjef Visit Nordvest) og Hilde Bergebakken (markeds- og produktutvikler for Masterplan Reiseliv 2030 ved Molde Næringsforum). Den første Cruisestrategien ble levert til styringsgruppa 20. oktober 2019.

Revidert versjon er utarbeidet februar 2022.

Pandemien har ført til helt- eller delvis stopp i cruiseanløpene fra mars 2020 til august 2021, og et bortfall på 1,4 mrd i omsetning relatert til cruise på vestlandske havner. Det er behov for å tilrettelegge for en mer bærekraftig cruiseturisme, og det er viktig å finne skjæringspunktet mellom reisemålets behov, innbyggernes behov og rederienes behov. Målet er å finne en balanse for alle involverte gjennom gode styringssystemer og tålegrenseanalyser.

Cruisestrategien må være førende for utvikling og markedsposisjonering av Molde som en helårlig bærekraftig cruisehavn, og være godt forankret hos alle involverte. Strategien må skape rom for at lokalsamfunnet har en reell verdiskaping ved cruiseanløp ved å tilrettelegge for at cruisegjesten kan og vil bruke penger i land. Anløp, logistikk og opplevelser må tilrettelegges på en miljøriktig måte og i et volum som er balansert med samfunnets felles ønsker.

Arbeidsgruppa har derfor revidert strategien for å være tilpasset ny innsikt, nye krav og de nye muligheter som oppbygging av den nye cruiseturismen etter pandemien gir.

Planen er delt opp i 3 hovedtema som belyses:

  • Overordna bærekraftstrategi, miljøkrav og ringvirkninger
  • Molde - en helårig bærekraftig cruisedestinasjon
  • Organisering og samarbeid

Cruiseturismen i Molde skal være tilpasset våre muligheter og ønsker, slik at vi framstår som en attraktiv og bærekraftig helårig cruisedestinasjon.

Arbeidsgruppa anbefaler deretter 10 tiltaksområder for å nå målet om at Molde blir en helårlig bærekraftig cruisedestinasjon med henvisning til hvilket bærekraftsområde delmålene tilhører.

Cruiseturismen i Molde skal være tilpasset våre muligheter og ønsker, slik at vi framstår som en attraktiv og bærekraftig cruisedestinasjon. Det er viktig at en felles cruisestrategi må forankres og eies politisk av kommunen, destinasjonsselskap, reiselivsaktørene, havna, befolkningen i Molde og næringsforumet i fellesskap.

Styringsgruppen i Masterplan Reiseliv 2030 har tatt utkastet til orientering og sender nå revidert cruisestrategi for Molde på høring, for deretter å behandle strategiplan for cruise på nytt når høringssvarene foreligger.

Du kan lese utkastet til cruisestrategi for Molde her.

Høringsfrist er er mandag 14.mars, og innspill og kommentarer kan sendes til hb@moldenf.no