Høgskolen i Molde

Vår region har et fremoverlent næringsliv med behov for kompetanse og rekruttering av velkvalifiserte kandidater, videreutdanning av ansatte og prosjektsamarbeid med akademia. Høgskolen i Molde spiller en aktiv rolle i utviklingen av regionen og er med på å løfte samfunns- og næringslivet slik at vi kan møte nødvendige utfordringer og omstillinger.

Høgskolen i Molde har de to siste årene lett etter sin plass i det nye forsknings- og utdannings-Norge. For regionen, dens ungdommer og dets næringsliv er Høgskolen en meget viktig faktor i et kunnskapssamfunn. Molde Næringsforum har vært svært opptatt av saken og bl.a deltatt med uttaler og utspill.

Høgskolen representerer en del av et system hvor næringsliv, stat og kommuner, helseforetak, finansieringsinstitusjoner, virkemiddelapparat og akademia i vekselvirkning skal fremme regional og nasjonal vekst og utvikling. For å få til dette er høgskolens valg av strategi fremover helt avgjørende.

Vi har pekt på NTNU som den mest aktuelle fusjonspartner av flere grunner. Gjennom fusjon mellom NTNU og Høgskolen i Ålesund, er det etablert en positiv akse mellom vårt fylke og NTNU. Vi ønsker at Høgskolen i Molde skal være en del av denne aksen. NTNUs primærargument for å fusjonere med høyskolene i Ålesund og Gjøvik var deres sterke inngrep med regional industri og å utnytte dette i forskning og utdanning for hele NTNU. Høgskolen i Molde og regionens næringsliv vil kunne bidra med det samme. Molde sitt unike fagmiljø i logistikk vil understøtte NTNUs profil. I tillegg vil helsefaglig kompetanse fra Høgskolen i Molde og pågående fysisk utbygging av Campus gi interessante muligheter.