Langfjordforbindelsen

Fergefri kryssing av Langfjorden er viktig for den regionale utviklingen i Møre og Romsdal. En fergefri forbindelse vil binde sammen Molde og Rauma i en integrert bo- og arbeidsmarkedsregion på ca 63.000 innbyggere.

Molde Næringsforum har ansvar for daglig drift av Langfjordforbindelsen AS. Selskapet sitt formål er å arbeide for realisering av fergefri forbindelse mellom Sølsnes og Åfarnes. Selskapet er eid av næringsliv og kommuner i regionen.

Fylkesvei 64 er hovedeksportveien og transportåren inn og ut av Molderegionen og Nordmøre til og fra Østlandet. Med fergefri kryssing av Langfjorden vil reisetiden mellom Åndalsnes og Molde by bli kortet ned med 25 minutter. Altså en reisetid på 45 minutter.

Det viktigste de siste årene har vært å få på plass helårs tofergeløsning. Åfarnes - Sølsnes er det tredje største fylkessambandet og det 14. største målt i ÅDT (årsdøgnstrafikk) i landet – og er ett av svært få i sin størrelse og strekning som bare trafikkeres av en ferge. Av de 20 største sambandene i landet er Sølsnes - Åfarnes det sambandet som har klart størst andel tungtrafikk, med nærmere 20 % tungtrafikk. Etter initiativ fra Langfjordforbindelsen, vedtok fylket i desember 2016 å sette inn to ferger på sambandet hele året, mot at dette finansieres ved legge ekstra takstsoner på sambandet.  

Kryssing av Langfjorden har vært under utredning i flere år, og man har analysert og vurdert bro og tunnelløsning. Tunnelløsning ble valgt da dette var det mest økonomisk gjennomførbare prosjektet, og en gikk i gang med planlegging av tunnel med 7 % stigning ihht gjeldende regler og forskrifter. Våren 2014 kom et nytt direktiv fra Vegdirektoratet som sa at ingen tunneler skal ha stigning over 5 %, Langfjordforbindelsen AS måtte dermed legge bort planene om bygging av tunnel med 7 % stigning. Det er nå tre alternativene som er aktuelle; flytebro, hengebro eller toløps tunnel med 5 prosents stigning.  Alle alternativene vil kreve betydelig finansiering utover egenfinansiering, og vil således være avhengig av offentlige bevilgninger 

For mer informasjon se www.langfjordtunnelen.no